This is 7

11 12
讀法:「This is 柒」。 特殊方式話別人是「柒」頭 (愚笨,笨拙般的)。由Apple iPhone 7 的標語而起。
小明: 你個髮型喺邊度剪㗎?撞到個面型唪唪聲嘅?
小強: 我都唔想㗎。。剪咗可以點?
小豬: This is 7.

樂壇小強

4 2
Music Cockroach
香港90年代男樂隊成員Tommy「阮民安」。因為重解散後到現今,在樂壇都沒有甚麼成就但又奄奄不息,像小強一般的。

小明: 喂!聽講E-kids重組喎!

小丙: 咁「樂壇小強」咪又可以顯現佢嘅小強本色!!

何君堯

5 3
鍾意恐嚇別人的2016香港立法會新界西候選人。正職律師,兼職行蠱惑。
小強: 妖!我好唔妥隔籬C班嗰個同學!好串嘴!可以點做?!
小明: 搵「何君堯」恐嚇吓佢,佢就即刻收皮㗎啦。
小強: 好主意!