Willy Ben Chan

2 0
粵語粗口「搵你笨柒」化爲英文名字。意思是占人便宜。

小強: 淫賤聯個議員話星期六有免費餐請我食喎!
小明: 個議員係咪叫 Willy Ben Chan 呀?
小強: 好似係喎!

發表回覆