in腸

7 1
in sausage
「Intern」的粵語說法。即是去公司實習的實習生。通常會被公司的全職僱員戲耍。公作一般包括買午餐,影印,斟咖啡,等等重要任務。
小丙: 點解最近唔見小明嘅?
小豬: 好似去咗李生間公司做「in腸」。
小丙: 咁正!有無人工㗎?
小豬: 你看李生以往的作風就知一定冇啦。

發表回覆