hea覆

1 0
利用短短幾個字例如「k,cool, yeah, wutever」 等而沒有用心去回答別人的電子短信。

小明: 喂! 喺邊到?
小強: yo
小明: 問你喺邊到呀? 出嚟hea吓呀?
小強: no la
小明: 頂你個肺,你咁hea覆嘅。
小強: sry

發表回覆